مهارت های زندگی

اول هر کاری سخت است بگوئیم بسم الله و برویم جلو سختي اول به لذت بعدي آن مي ارزد

به بیداری خدا اعتماد داشته باشیم تا راحت تر بخوابیم

قبل از خواب دیگران را ببخشیم تا قبل از اینکه بیدار شویم ،خدا ما را بخشیده باشد

از زندگيمان شکايت مي کنيم چون هنر استفاده از نعمتها ي آن رانداريم

چيزي را که بدان علم نداريم دنبال نکنیم

وقتي خودمان،خودمان را نفي ميکنيم آیاديگري اثباتمان مي کند؟

حکمت از هر جا رو می اورد آن رابگیریم

به گفتار بنگریم نه به گوینده

به حساب خودمان برسیم قبل ازاينکه به حسابمان برسند

محبت کردن را ازدرخت بياموزیم که سايه اش را از سر هيزم شکن هم بر نمي دارد

از اينکه زندگيمان به پايان رسد نترسیم از آن بترسیم که زندگيمان را هيچوقت شروع نکرده باشيم

مقياس عمرمان تعداد نفسهايي نيست که فرو ميدهيم لحظه هائيست که نفسمان را بيرون ميدهيم

آرام و خونسرد باشیم اجازه ندهیم مسائل ريز و درشت آرامشمان را بر هم بزند

هيچوقت فرصت قدم زدن با همسرمان را از دست ندهیم

با اين فکر که تنها از عهده کارهاي کوچک و بي اهميت برمي آيیم از انجام کارهاي مهم سر باز نزنیم

هنگام سوار شدن به تاکسي به راننده سلام کنیم و موقع پياده شدن از او تشکر کنیم

وقتي درباره دوکارجالب ومهيج به ما حق انتخاب دادند کاري که تابه حال امتحان نکرده ايم انتخاب کنیم

دنبال نگاه ها نرو یم، چون مي توانند گولمان بزنند

. دنبال دارايي نرویم،چون کم کم افول مي کند

دنبال کسي باشیم که باعث شود لبخند بزنید . چون فقط با يک لبخند ميشود يک روز تيره را روشن کرد. کسي را پيدا کنیم که ما را شاد کند.

يادمان باشد زماني که صرف عميقتر کردن دوستي دونفر مي شود هرگز هدر نميرود

وقتي نمي دانيم براي خدمتي که برايمان انجام داده اند چقدر بايد بپردازيم بپرسیم:چقدر تقديم کنم

فکرمان را ورزش دهیم

يادمان را به ياد كسي پيوند دهیم، كه هميشه به ياد خداست

هرگز گره اي را که مي شود باز کرد ،نبریم

بگذاریم همه چيز ساده باشد

غيبت نکنیم

در قرض دادن به دوستان احتياط کنیم مبادا هر دو را از دست بدهيم

ابزار شادماني را ياد بگيریم،حتي اگر قلبا شاد نباشيم

اشتياق داشتن را ياد بگيریم ،حتي اگر قلبا مشتاق نباشيم

اگر وعده بزرگ مي دهيم همانطور تحويل بدهیم

از کسي که چيزي براي از دست دادن ندارد بترسیم

با موانع طرح دوستي بريزیم تا هر مانعي پله اي باشد براي صعودمان

همدلي کنیم،سعي کنیم از دريچه چشم ديگران به چيزها بنگريم

قاطع باشیم اگر حتي اشتباه کنيم

کتاب مورد علاقه مان را از نو بخوانیم

طوري زندگي کنیم که بتوانند روي سنگ قبرمان بنويسند ،متاسف نبود

هرگز در ميانه دعوا با همسرمان ،اتاق را ترک نکنیم

به دنبال فرصت باشیم نه امنيت

بگذاریم و بگذریم ببينیم و دل مبازیم چشم بيندازیم و دل مبندیم که دير يا زود بايد گذاشت و گذشت

گوش کردن را ياد بگيریم فرصتها گاه با صداي آهسته در ميزند

قدر وقت ار نشناسد دل و کاري نکند بس خجالت که از اين حاصل اوقات بريم

آرزو کنیم که رنج بيش از حد مهربان بودن را تجربه کنيم

با کساني معامله کنیم که با ما معامله مي کنند

هر از گاهي آماده باختن باشیم

پايان فيلم هاو کتابهاي خوب را براي ديگران تعريف نکنیم

به سراغ عکسهاي قديميمان برویم ده تاي آن را انتخاب کنیم به کابينت آشپزخانه بچسبانیم هر ده روز يکبار عوض کنیم

بدانیم که چه وقت لازم است سکوت کنيم

بدانیم که چه وقت لازم است حرف بزنيم

يک فرهنگ واژه هاي هم معنا و مترادف براي خودمان داشته باشیم

خود را با معيارهاي خودمان بسنجیم نه با معيارهاي ديگران

شعله دوستي هاي قديمي را افروخته نگه داریم

مباد موفقيت گذشته مان مانع تلاش هاي بعديمان شود

به چشمهایمان بياموزیم که هر کس ارزش ديدن ندارد

به دستانمان بياموزیم که هر گل ارزش چيدن ندارد

به قلبمان بياموزیم که هر کس کنج آن جايي ندارد

عباراتي مانند ”يکي از اين روزها“ و ”روزي“ را از فرهنگ لغت خودمان خارج کنیم

نامه اي را که قصد داشتيد”يکي از اين روزها“ بنويسيم همين امروز بنويسیم

به خانواده و دوستانمان بگوئیم که چقدر آنها را دوست داريم

هيچ چيزي را که ميتواند به خنده و شادي ما بيفزايد به تاُخير نيندازیم

بهترين عطرمان را براي روز مبادا نگه نداریم و هر لحظه که دوست داريم از آن استفاده کنیم

در ايوان بنشينیم و منظره را تحسين کنیم بدون آنکه توجهي به نيازهايمان داشته باشيم

هر روز، هر ساعت و هر دقيقه خاص است و نميدانيم که شايد آن ميتواند آخرين لحظه باشد

وقتي گذرمان به وبلاگ یا سایتی مي خورد که به دلمان مي نشیند حتما کامنت بگذاریم و تحسينشان کنیم

سری به فايلهاي قديميمان بزنیم و مرتبشان کنیم

گاهي در صف نوبت خود را به ديگران دهیم

بي مناسبت به ديگران و گاهي به خود هديه دهیم

هنگاميکه به دنبال خوشيهاي بزرگ زندگي هستيم شاديهاي کوچک را ناديده نگيریم

هميشه تنبيه را متناسب با خطا در نظر بگيریم

وقتي کسي عطسه مي کند بگوئیم عافيت باشد

جز خدا به هیچ کس امید نبندیم

با یهود هم نشستیم مجالست نیکو با او داشته باشیم

با دیگران چنان گره بخوریم که خود را از دست ندهیم

به دیگران عمیقا محبت کنیم تا باآنها به یگانگی عمیق برسیم

از هر چیزی که می بینیم پند بگیریم

با انسانها آنطور رفتار کنیم که دوست داریم بزرگان با ما رفتار کنند

چرا نگران فردا باشیم؟آن کس که همه عمر از ما مراقبت کرده است آیا فردا مراقبمان نخواهد بود

عشق خدا هیچ وقت ما را نادیده نمی گیرد مگر ما اورا نادیده بگیریم

خودمان را جای دیگران بگذاریم و حس هم دلی را در خود تقویت کنیم

زبان تنها وسیله ارتباط نیست ،حتی لباسی که می پوشیم پیام آور تصویر ذهنی ماست

اگر دستی از مردم دریغ داریم تنها یک دست دریغ داشتیم اما از دستهای بیشمارانسانها محروم مانده ایم

رفتار ناخوشایند طرف را بدون اینکه برنجد به او بفهمانیم

به امید فکر و کوشش خود باشیم نه به انتظار بخت و اتفاق

از اینکه با همه هستی پیوند داریم احساس عظمت کنیم

اگر نفرت بورزیم نفرت به ما باز خواهد گشت و اگر عشق ببخشیم ،عشق خواهیم ستاند

همه عالم برای ماست تا ما برای خدا و به یاد خدا باشیم

در مقابل انسانهای دیگر احساس مسئولیت و تکلیف کنیم

برای رسیدن به زیبایی مطلق زیبا بین باشیم

مرنجیم و مرنجانیم

اگر ایمانمان با عمل نباشد مرده استحکمت های علی (ع)

درس روز

ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻛﺮم(ص)فرمود:


ﻫﺮﻛﺲ ﻛﻪ ﻣﺮدي را ﺑﺮ ده ﺗﻦ اﻣﻴﺮ ﻛﻨﺪ
و ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن آن ده ﺗﻦ ﻛﺴﻲ دﻳﮕﺮ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪﺗﺮ از اوﺳﺖ،
ﻗﻄﻌﺎً ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ.

(ﺧﺎﺗﻢاﻟﻨﺒﻴﻴﻦ، ﻋﻠﻲﻛﻤﺎﻟﻲ، ص )361

کاریکاتور

خبرنامه


 

اخبار موسسه انتظاریار

آلبوم های عکس

1.jpg البوم عکس
548212_277119679067049_1213645461_n.jpg آلبوم اردوی تابستان لواسان
noname3.jpg جکمت های علی(ع)
DSC06429.JPG آلبوم محوطه موسسه
182015_301587129953637_1744178868_n.jpg آلبوم فرزندان موسسه
DSC07023.JPG مراسم جشن میلاد حضرت زهرا (س)
logoye+mind.gif گروه خوش اندیشی موسسه
DSC07057.JPG آلبوم کلاس های موسسه
img_5.jpg اساتید موسسه